MİSYON ve VİZYONUMUZ

Kosova Genç Birlik Derneğini kurmamızın nedeni kendi bilgimiz, tecrübemize ve eğitimimize güveniyor olmamız ve var olan enerjimizi olumlu yönde kullanmak istiyoruz.

Vizyonumuz:
Bizler sadece geleceğin liderleri değil bugünün de ortaklarıyız.

Misyonumuz :
Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak gençlerin kapasitelerini geliştirerek karar alma mekanizmalarına katılımını desteklemek.

Amacımız:
Kosova’da bütüncül bir gençlik politikası için yasal ve kurumsal düzenlemeler yapmak.

  • Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı çevre için, gençliği yapabilir kılmak,
  • Gençliğin hükümetler, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla ortaklıklarını geliştirmek,
  • Birleşmiş Milletler zirveleri, Avrupa Birliği zirveleri ve gençliği ilgilendiren diğer uluslararası  toplantıları izlemek ve gençliğin bu toplantılara katılımını artırmak ve Zirvelerde gençlik lehine kararların çıkması için katkılarda bulunmak,
  • Gençlik grupları arasındaki iletişimi sağlamak ve eğitim programları geliştirmek,
  • Yönetime katılım, gençlik ve gençlik organizasyonlarının bir araya gelecekleri meşru platformlar, liselerde öğrenci birlikleri, üniversitelerde öğrenci konseyleri, yerel yönetimlerde gençlik meclisleri oluşturmak ve bu platformların bir araya gelerek ulusal yapılanmalarını sağlamak.

Hedefimiz:

  • 2023’a kadar Genç Liderler Akademisini kurmak,
  • Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurumsallaşmasını sağlamak,
  • Kosova’nın bütün illerinde gençlik merkclilerinin oluşturulmasını desteklemek,
  • Tüm gençlik çalışmalarının buluştuğu web ortamını hazırlamak.

Nasıl?
Uluslar arası düzeyden ulusal düzeye ve ulusal düzeyden uluslar arası düzeye bilgi aktarımı
Dünyadaki iyi uygulamaların incelenmesi ve yerel, ulusal düzeyde uygulanması
Dünya gündeminin yakından takibi ve gündem oluşturulması
Gençlik – sivil toplum dayanışmasının oluşturulması
Demokratikleşme sürecini sivil toplum bilincini artırarak hızlandırmak
Genç vizyonlarla toplum duyarlılığını geliştirmek
Sosyal sorunların çözümünde farklı görüşlerin birleştiği ortak platformlar oluşturmak

İlkelerimiz:

Sivillik:

Yürüttüğümüz projeler çerçevesinde farklı kentlerde farklı yerel yönetimlerle (valilik, belediyeler, il müdürlükleri) çalışıyoruz. Gençlerin yerel düzeyde aidiyet bilincini geliştirip gönüllülüğü teşvik ediyoruz. Ancak çalışmalarımızda asıl olan kent düzeyinde gençlerin ortak sorunlarına sahip çıkma bilincini  yerleştirmektir. Bu doğrultuda oluşturduğumuz gençlik platformlarında hiçbir görüş ayrımcılığına yer vermiyoruz. Gösterdiğimiz bu yaklaşım aynı zamanda yerel yönetimlerle daha etkin bir şekilde ortaklık geliştirmemizi sağlamaktır.

Yerellik:  

Yürüttüğümüz çalışmaların yerel boyutunun olması esastır. Burada yerellikten anlaşılan çalışmaların yüzeysel kalmaması, bilginin ve deneyimin mahalle düzeyine kadar gidebilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda gençlik ile ilgili imkanların büyük şehirlerden ziyade kalkınmada geride olan şehirlere de gitmesini sağlamak.

Hesap verebilirlik: 

Dernek, sponsorluk ilişkilerinde doğrudan para ilişkisine girmez. Finansal destek ilgili etkinlik için alınır.

Kolaylaştırıcılık: 

Dernek çalışma yürüttüğü kentlerde kendine bağlı şube, kol, birim gibi yapılar oluşturmaktan özellikle kaçınır. Dernek kentlerdeki gençlik gruplarının kapasitelerini geliştirerek kent geçliğinin kendi meşru yapılarını oluşturması için kolaylaştırıcılık ve yön göstericilikte bulunur.

Ortaklık:

Dernek çalışmaların yürütülmesinde beraber çalıştığı kurum ve kuruluşlarla dikey (ast-üst) ilişkilere girmez, politika oluşturmada bağımsızlığını korur. Ortak uygulama ve çalışmalarda kararlar ortaklık esasına bağlı kalınarak uzlaşma ile alınır.

Başa dön tuşu